CONTACT US

บริษัท แฮ็ช – บิลท์ จำกัด

65 / 106-107 หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-วันเสาร์  08.30 น.- 18.30 น.

เบอร์โทรศัพท์

แฟ็กซ์

อีเมล

Email us today

แบบฟอร์มติดต่อ

Job Opportunities

ร่วมงานกับเรา

ประเภทของงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
2. ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Consultant) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด
3. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
4. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
1. เพศชาย วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
3. สามารถทำงานสำรวจได้ มีความรู้ ความชำนาญในการใช้กล้อง Line และกล้องระดับ
4. มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบ

ประเภทของงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับเวลาที่กำหนด
2. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน และเวลาที่กำหนด
4. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบงานได้ตามแผน
5. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา / ผู้คุมงาน (Consultant)
6. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการ ในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายได้

ประเภทของงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เขียนแบบ งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตย์หรืองานระบบ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม AutoCAD
2. ทำ Shop drawing / As built drawings

คุณสมบัติ :
1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถเดินทางไปหน่วยงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายได้

ประเภทของงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทำหน้าที่ถอดแบบ ประเมินราคา งานก่อสร้าง
2. จัดทำรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำ shop drawing / As built drawing

คุณสมบัติ :
1. ชาย / หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto Cad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ประเภทของงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บันทึกรายรับ-รายจ่ายบัญชีของงานแต่ละโครงการในโปรแกรมบัญชี
2. เตรียมเอกสารใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งโอน เสนออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา
3. ประสานงาน การเบิก การเปิดใบเสนอราคา ใบอนุมัติสั่งซื้อ กับแผนกในบริษัทฯ
4. รายงานผลการงานดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
1. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขา บัญชี/ การเงิน
2. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Appointment Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา